Funkcje rozwojowe gminy

Strategia Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015-2025, jako jedną z zasad budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy przyjęła zasadę ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że budowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia naruszy swobodę i bezpieczeństwo w środowisku życia mieszkańców, zatem inwestycja ta jest sprzeczna z przyjętą strategią rozwoju gminy.
 
Gmina Latowicz na podstawie między innymi przeprowadzonych konsultacji społecznych przyjęła strategię rozwoju ukierunkowaną na turystykę. Realizacja budowy linii elektroenergetycznej znacznie utrudni, a  być może nawet uniemożliwi realizację założeń strategii rozwoju gminy Latowicz. Rozwój turystyki w sąsiedztwie linii będzie niemożliwy. Zmiana krajobrazu i oddziaływania linii mogą skutecznie oddalić potencjalnych turystów. Planowana linia przebiegać będzie przez obszary cenne krajobrazowo, takie jak: obszary leśne, dolina rzeki Świder i innych mniejszych cieków wodnych, mozaika pól uprawnych. Uniemożliwi to powstanie atrakcyjnych szlaków turystycznych i miejsc wypoczynku.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.