Posadowienie słupów związane jest z głęboko sięgającymi wykopami. Odwodnienia wykopów, będące działaniami niezbędnymi przy fundamentowaniu, wpłyną na poziom wód gruntowych w okolicy inwestycji, powodując pomniejszanie ich zasobów na znacznym obszarze, przesuszenie gleby i naruszenie stosunków wodnych. Skutkiem obniżania poziomu zwierciadła wody gruntowej jest niekorzystny wpływ nie tylko na wody podziemne, ale także na cieki
i zbiorniki powierzchniowe, znajdujące się w zasięgu obniżenia zwierciadła wód wskutek działań podejmowanych przy fundamentowaniu słupów elektroenergetycznych, zmniejszając przepływ wody. Rozległe zasięgi lejów depresji spowodują negatywne zmiany środowiska przyrodniczego, wpływając przede wszystkim na roślinność i drobną faunę. Niedobory wody w glebie mogą skutkować pogorszeniem warunków siedliskowych roślin porastających tereny w pobliżu inwestycji, powodując ich niszczenie, co w dalszej kolejności wpłynie niekorzystnie na efektywność upraw rolnych oraz na cały ekosystem.
 
Obniżanie zwierciadła wody gruntowej powoduje osiadanie gruntu, co może prowadzić do powstawania spękań, zarysowań oraz osłabienia konstrukcji budynków i budowli zlokalizowanych w pobliżu przebiegu powstającej trasy linii elektroenergetycznej. Ma to także wpływ na jakość wód, gdyż możliwe są  niekorzystne zmiany składu chemicznego wody podziemnej. Reakcje między minerałami w podłożu a powietrzem prowadzą do zmiany parametrów wody, takich jak wzrost twardości czy mineralizacja, co wpływa nie tylko korozję budowli hydrotechnicznych, ale przede wszystkim na niszczenie flory i fauny, zaburzenia równowagi środowiska naturalnego.
Dodatkowo w pobliżu prowadzonych prac zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych zasilające trzy gminy. Ujęcia te znajdują się w zasięgu lejów depresyjnych podczas prac odwadniających. Prace te obniżą poziom wody w tych ujęciach, istotną kwestią jest także wpływ odwadniania na jakość tych wód. Ponadto po wybudowaniu przedmiotowej linii elektroenergetycznej większość terenów przyległych zmieni kwalifikację nie będą się tam chcieli i/lub mogli budować ludzie, zatem będą to zapewne tereny wykorzystywane rolniczo lub przemysłowo, co stwarza duże zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych.
 
W opracowaniu wykonanym przez gminę Latowicz wykazano iż planowane przedsięwzięcie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na wody podziemne głównie poprzez prowadzenie głębokich i licznych wykopów budowlanych oraz poprzez nieuregulowaną gospodarkę ściekami opadowymi na bazach budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono w tym przypadku na bliskie sąsiedztwo projektowanej linii 400 kW, a co za tym idzie prowadzonych wykopów budowlanych i pracy maszyn i sprzętu budowlanego w stosunku do ujęcia wód podziemnych w sąsiadującej gminie Mrozy (najbliższa studnia znajduje się w odległości ok. 25 m od pasa technologicznego linii i około 143 m od stanowiska słupowego – zgodnie z poniższym rysunkiem).
 
 
Rys. 2 Przebieg planowanej linii 400 kW względem studni gminnego ujęcia wód podziemnych w sąsiadującej gminie Mrozy
Copyright ©2018, All Rights Reserved.